{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-09-20"}}}