{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-14"}}}