{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-10-25"}}}