{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-06"}}}