{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-06-04"}}}