{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":""},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":""}}}